نتیجه یک نظرسنجی: اکثریت مردم اسرائیل روابط خود با شهروندان عرب در این کشور را مناسباتی بسیار دوستانه می‌دانند

نتیجه یک نظرسنجی نشان میدهد که اکثریت مردم اسرائیل روابط خود را با شهروندان عرب در این کشور مناسباتی بسیار دوستانه محسوب می کنند

در یک گزارش آمده است که اکثریت بزرگی از مردم اسرائیل روابط خود را با شهروندان عرب در این کشور مناسباتی بسیار دوستانه و سازنده و ثمربخش محسوب می کنند و اعراب را بخشی از شهروندان متساوی الحقوق کشور اسرائیل می‌دانند.

در یک نظرسنجی که به عمل آمده ۷۴ درصد از اعرابی که مورد پرسش قرار گرفتند تایید کردند که روابط دوستانه ای با همسایگان  و همشهریان ی یهودی خود در اسرائیل دارند.

۵۳ درصد از پرسش شوندگان یهودی نیز تایید کردند که مناسبات بین عرب و یهودی در این کشور بسیار سازنده و مفید است.

ولی در عین حال یک سوم از پرسش شوندگان یهودی این نوع روابط را غیرسازنده و نامطلوب توصیف کردند.

آنها گفتند که این ارزیابی  آنها بر اساس تجربه شخصی خود  در رابطه با شهروندان عرب اسرائیلی بوده است.

۱۳ درصد از پرسش شوندگان یهودی گفته اند که چندان ارتباطی با شهروندان عرب اسرائیل ندارند که بتوانند در این زمینه اظهار نظر کنند.

۷۶ درصد از پرسش شوندگان عرب گفتند که بر اساس روابط روزانه که با یهودیان دارند این ارتباطات را امری مثبت و سازنده تلقی می کنند.

اما در عین حال ۶۶ درصد از پرسش شوندگان عرب گفتند که ارتباط چندانی با یهودیان در زندگی روزانه ندارند که بتوانند در این زمینه اظهار نظر کنند.

در ادامه نظرسنجی آمده است که اکثریت بزرگی از یهودیان و اعراب اسرائیل بر این باورند که همکاری- همزیستی و دوستی بین دو قوم می تواند در پیشبرد هدف های مشترک و از جمله تساوی حقوق زنان- حفظ محیط زیست و امور فرهنگی و اجتماعی بسیار کارساز و مفید باشد.

تنها ۱۰ درصد از پرسش شوندگان یهودی بودند که گفتند چنین نه ارتباطاتی ممکن است غیرسازنده و نامطلوب باشد.

بخش جالب این نظر سنجی آن بود که ۴۷ درصد از پرسش شوندگان عرب گفتند که اگر احزاب یهودی با دیدگاه های آنها هم خوان باشند ترجیح می‌دهند که به احزاب یهودی رای بدهند و نه به لیست های انتخاباتی عربی.

با این همه ۵۰ درصد از پرسش شوندگان عرب گفتند که آنها فقط به احزاب عرب  در انتخابات پیش رو رای خواهند داد.

همچنین چهار درصد از پرسش شوندگان یهودی گفتند مایلند به لیست احزاب  عربی در انتخابات رای بدهند.

۸۸ درصد از پرسش شوندگان گفتند که به چنین امری علاقه ندارند.