نخستین حمله به گروه های نیابتی رژیم ایران در عراق؛ آمریکا چه برنامه ای برای حکومت ایران دارد؟تحلیل آقای منشه امیر