نخست وزیر اسرائیلی شخصیت های عرب کشور را به افطار دعوت کرده است

نخست وزیر اسرائیل قصد دارد برای شخصیت های سیاسی و اجتماعی اعراب شهروند اسرائیل یک ضیافت افطار برگزار کند.

رئیس جمهوری اسرائیل، پرزیدنت روبی ریولین، هر سال در یکی از روزهای رمضان، شماری از شخصیت های عرب شهروند اسرائیل را به افطار دعوت می کند، ولی این نخستین بار است که دفتر نخست وزیری اسرائیل به این سنت نیکو می پیوندد و برای شخصیت های مسلمان ضیافت افطار برپا می سازد.

ضیافت افطار ده روز دیگر برگزار می شود و ده ها تن از شخصیت های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، از میان اعراب شهروند اسرائیل به آن دعوت شده اند.

پرزیدنت ریولین در ضیافتی که هفته پیش برگزار کرد، از جمله از اعراب شهروند اسرائیل خواست که تفاهم بیشتر نشان داده و در راه همزیستی هرچه مسالمت آمیرتر با شهروندان یهودی بکوشند.

به ضیافت افطار نخست وزیر، سفیران اردن و مصر که هر دو مسلمان هستند، دعوت شده اند. ولی این دو سفیر در ضیافت مقام ریاست جمهوری حضور نیافتند که ممکن است علت آن تظاهرات خشونت بار در نوار مرزی غزه با اسرائیل و کشته شدن شماری از فلسطینیان در این ماجراها بوده است.

این افطار در حالی در دفتر نخست وزیری برگزار خواهد شد که در سال های اخیر، شماری از سیاستمداران عرب اسرائیلی، می کوشند اعراب کشور را به سوی فلسطینیان و خواسته های افراطی آنان سوق دهند.

“لیست مشترک احزاب عرب اسرائیلی” دارای سیزده کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان اسرائیل است که برخی از آن ها از سازمان های تندرو فلسطینی علیه اسرائیل جانبداری می کنند.