نخست وزیر اسرائیل امروز در مورد یکی از چهار پرونده، برای آخرین بار مورد بازپرسی قرار گرفت

با وجود همه مشعله ای که نخست وزیر در اداره امور کشور دارد، امروز بنیامین نتانیاهو دوباره توسط بازرپرسان ورزیده پلیس مورد استنطاق قرار گرفت و به پرسش های آنان پاسخ گفت.

این بازپرسی در رابطه با این سوءظن است که نتانیاهو از صاحب یک وبسایت خبری پرنفوذ اسرائیلی قول گرفته که در گزارش های آن از حمله به وی خودداری شود و مطالب منفی درباره او انتشار نیابد، و در مقابل، نتانیاهو توصیه کرده که شرکت ملی تلفن اسرائیل، موسوم به بِزِک به آن سرمایه دار فروخته شود.

نخست وزیر میگوید که: هرگز در تصمیم گیری مسوولان بِزِک برای فروش این شرکت دخالت نکرده و از هیچ مزیتی برخوردار نشده است. ولی مدیر کل پیشین بزک که خود نیز جزو افراد مظنون می باشد، ولی پلیس به او مصونیت داده، سخنانی گفته که ممکن است سوءظن هایی را نسبت به نخست وزیر به وجود آورده باشد.

این پرونده به نام “پرونده چهارهزار” نام گذاری شده و مقامات پلیس قول می دهند که بازپرسی امروز آخرین مرحله از تحقیقات از نخست وزیر در این زمینه است. ولی هنوز سه پرونده دیگر درباره رویدادهای جداگانه در دفتر پلیس وجود دارد که پرونده های یک هزار و دو هزار و سه هزار نامیده می شود و انجام تحقیقات درباره آنها تکمیل نشده است.

نتانیاهو بارها گفته است که اتهامات بی اساس است. او گفته است “بازپرسان، چیزی نخواهند یافت، زیرا چیزی برای یافتن وجود ندارد.