نخست وزیر: «اسرائیل در چهار مسیر، با برنامه های زیاده خواهانه رژیم در منطقه و برنامه های اتمی و موشکی رویارویی می کند»

نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت، در یک رشته مصاحبه های تلویزیونی به مناسبت سال نو یهودی و روزۀ بزرگ یوم کیپور گفت که اسرائیل برای جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران بسیار جدی است و برنامه ها و گزینه های مختلفی را تدوین کرده است. حکومت اسلامی ایران از همان سال نخستین خود، اسرائیل را به نابودی تهدید کرد و همه سیاستمداران اسرائیلی بر این باورند که چنین رژیمی، اگر بتواند بمب هسته ای به دست آورد، لحظه ای در حمله به اسرائیل درنگ نخواهد کرد.

نفتالی بنت گفت که رژیم ایران در چهار مسیر نظامی و تعرضی به طور همزمان گام بر می دارد و اسرائیل وزیر خود می داند برای رویارویی با این چهار امر برنامه های لازم را آمادۀ اجرا داشته باشد.

نخست وزیر گفت که مسیر اول اتمی شدن رژیم است، در مسیر دوم رژیم به پیشبرد برنامه های موشکی ادامه میدهد، به تولید جنگ افزارهای متنوع می پردازد و هم زمان در کشورهای همسایه به دخالت نظامی گسترده ادامه می دهد. او گفت: این ها چهار مسیری هستند که امنیت اسرائیل را به خطر می اندازند و اسرائیل برای خنثی کردن هر یک از آنها برنامه جداگانه ای تهیه کرده است.

نفتالی بنت گفت: ما در دهه اخیر شاهد آن هستیم که رژیم ایران می کوشد از هر سو، اسرائیل را مورد محاصره قرار دهد و برای برای جلوگیری از آن چاره جویی شود.

خبرنگاران از نخست وزیر پرسیدند که آیا یکی از راهکارهایی که اسرائیل برای رویارویی با فتنه گری های رژیم ایران در نظر گرفته، حمله نظامی به آن کشور باشد؟

نفتالی بنت با نادیده گرفتن این پرسش، گفت: من حاضر نیستم این یا آن اقدام نظامی را مورد بحث قرار دهم، ولی می توانم بگویم که تا بحال در این زمینه، ما چه کارهایی کرده ایم:  البته گزینه واکنش نظامی نیز روی میز است، ولی من حاضر نیستم درباره آن سخن بگویم.

با این همه، نخست وزیر گفت: «ما برنامه های لازم را تهیه و آماده کرده ایم و در لحظه ضرورت، منتظر کسی نخواهیم ماند. فراموش نکنید که مسؤولیت برتر و بالاتر دولت آن است که امنیت کشور یهود را تامین کند.

او گفت: وزیر دفاع دفاع اظهار داشته که برنامه های لازم آماده شده است. ما استراتژی خود را داریم. ولی این سخنان به مفهوم آن نیست که نخواهیم کوشید بازیگران بیشتری را وارد این صحنه سازیم.

نفتالی بنت گفت: من با برجام مخالفم و بازگشت به آن را مردود می دانم، ما برنامه های خود را داریم که بسیار فراتر از مسائل اتمی رژیم ایران است. ولی در این باره توضیح بیشتری نداد.