نخست وزیر اسراییل:رژیم ایران که از نابودی اسراییل سخن می گوید شریک خوبی در هیچ زمینه ای نیست