نخست وزیر بریتانیا گرایش های یهودستیزانه در کشورش و در حزب کارگر بریتانیا را محکوم دانست

در هفته های اخیر عکس هایی از کوربین انتشار یافت که او را در کنار سرکردگان ترور فلسطینی علیه اسرائیل نشان می دهد

نخست وزیر بریتانیا خانم ترزا مِی گرایش های یهودستیزانه در کشور خود را محکوم دانست و از جمله گفت که هیچ بهانه ای نمی تواند بدگویی نسبت به یهودیان و پیروی از یهودستیزی را توجیه کند.

به گفته آگاهان، اشارۀ خانم ترزا مِی، به سخنان جِرِمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا می باشد، که در پوشش مخالفت با سیاست های اسرائیل در برابر فلسطینیان، چهره یهودستیزانه خود را آشکار ساخته است.

در هفته های اخیر عکس هایی از کوربین انتشار یافت که او را در کنار سرکردگان ترور فلسطینی علیه اسرائیل نشان می دهد و آن چه که بیش از همه تکان دهنده تلقی شده، عکس رهبر حزب کارگر بریتانیا در کنار قبر یک تروریست هلاک شده فلسطینی است که تاج گلی را به دست گرفته که قرار است روی سنگ قبر نهاده شود. این تروریست در جریان به گروگان گرفتن ورزشکاران اسرائیلی در اولمپیاد مونیخ در ۴۸ سال پیش، گرفته شده بود.

در همایش حزب کارگر بریتانیا قراری به تصویب رسید که به موجب آن، هرکس نیز که اسرائیل را مورد حملات گزنده و ناجوانمردانه قرار دهد، مرتکب یهودستیزی گردیده و در پوشش مخالفت با اسرائیل، گرایش های ضد یهودی خود را آشکار کرده است.

نخست وزیر بریتانیا که از حزب محافظه کار است، بی آن که از رهبر حزب کارگر نام برد، گفت> «ابراز گرایش های یهودستیزانه به هر بهانه و عنوانی که باشد، امری مردود است».

در گزارش های پیشین گفته شده بود که گرایش های یهودستیزانه، در داخل بریتانیا نیز رو به افزایش می باشد.

خانم ترزا مِی گفت که باید به یهودیان بریتانیا نیز امکان داد که به زادگاه خود افتخار کنند.

نخست وزیر بریتانیا گفت: آن که صهیونیسم را مورد حمله قرار می دهد، در واقع به یهودیان حمله کرده است، زیرا یهودی و صهیونیست دو لقب مترادف است.

یادآوری می شود: صهیونیست (یا به تلفط حکومت ایران، صهیونیست) به کسی اطلاق می شود که عقیده دارد  یهودیان نیز مانند هر ملت دیگر، حق دارند از استقلال و حاکمیت در سرزمین پدری خود برخوردار باشند.

حکومت ایران همه حملات یهودستیزانه و زهرآگین خود را زیر پوشش واژه “صهیونیسم” بیان می دارد – که این شیوه در انگلیس نیز رواج دارد و مورد انتقاد خانم ترزا می قرار گرفت.

یهودیان عضو حزب کارگر، بارها رهبر آن را به داشتن گرایش های یهودستیزانه متهم ساخته اند. ولی جرمی کوربین ادعا می کند که شماری از بهترین دوستان او یهودی هستند.

خانم ترزا می که در همایش نهاد یاری رسانی به اسرائیل، در لندن سخن می گفت، از جمله اظهار داشت که او از قوت گرفتن گرایش های یهودستیزانه در کشور خود شدیدا ناراحت است و آن را محکوم می داند.