تاریخ سخنرانی: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷/ ۲۲ مه ۲۰۱۸
مکان: بنیاد هریتج واشنگتن