نصرالله سرکرده حزب الله لبنان، به شیوه رژیم ایران، آمریکا را به مسئولیت تظاهرات مردم لبنان متهم ساخت 

آخوند حسن نصرالله سرکرده گروه تروریستی حزب الله در لبنان، در واکنش به تظاهرات گسترده مردمی در آن کشور، به شیوه ادعاهای مطرح شده در حکومت ایران، مسئولیت آن را متوجه ایالات متحده دانست و آن را یک توطئه دشمن معرفی کرد و همچنین گفت که حزب الله هرگز از انبارهای اسلحه خود صرف نظر نخواهد کرد و از هدف هایی که برای خود قائل گردیده جدا نخواهد شد.

اکنون بیش از ده روز است که مردم لبنان در شهرهای مختلف آن کشور به تظاهرات ادامه می دهند و خواهان پایان بخشیدن به بحران اقتصادی و سوء مدیریت دولت و همچنین دزدی ها و سوء استفاده از قدرت هستند. بسیاری از تظاهرات کنندگان، فعالیت های فتنه گرانه حزب الله لبنان را نیز یکی از علل نگون بختی خود می دانند. زیرا عملیات حزب الله موجب گنجانیدن این گروه در قهرست سیاه بسیاری کشورهای و به ویژه ایالات متحده شده و داد و ستد پولی لبنان را دچار مشکلات زیاد ساخته است.

حزب الله توسط حکومت اسلامی ایران برپا گردیده و به عنوان بازوی عملیات رژیم علیه اسرائیل رفتار می کند و در دو جنگ با اسرائیل، باعث ویرانی های بسیار در لبنان گردیده است.

در همان حال که حزب الله به عنوان مزدور رژیم ایران در لبنان رفتار می کند، نصرالله در پیامی که انتشار داد نوشت: «نباید اجازه دهیم که لبنان به سمت فتنه و هرج و مرج کشانده شود».

گروهی از تظاهرکنندگان می گویند که یکی از شروط اصلی پایان گیری این هرج و مرج آن است که حزب الله از مزدوری نسبت به رژیم ایران دور شود و منافع ملی لبنان را مد نظر قرار دهد.

لبنان در گذشته جزیره امن خاورمیانه محسوب می شد و آرامش کامل در آن کشور برقرار بود و از این رو لبنان به کانون فعالیت های بانکی و بازرگانی در خاورمیانه مبدل گردید. ولی از هنگام رخنه یابی ترور فلسطینی به لبنان، و به دنبال آن، برپایی حزب الله توسط رژیم ایران، کشور لبنان به یکی از مراکز اصلی آشوب در منطقه مبدل شده و همه سرمایه گذاران آن کشور را ترک گفته اند و فعالیت بانکی و بازرگانی بین المللی متوقف شده است.