«نظام پادشاهی نمادین، بهترین گزینه برای ایران فردا می باشد».دیدگاه آقای نامدار بقایی یزدی در گفتگو با منشه امیر

سامانه “ایران و اسرائیل” در راستای روشنگری برای آینده ایران، رشته گفتگوهایی را با تلاشگران سیاسی و تحلیلگران و آشنایان به امور ایران انجام داده که هدف از آن روشن ساختن زوایای انواع رژیم های حکومتی است تا ملت ایران با آشنایی با خوبی ها و مشکلات هر نوع رژیم، بتواند راه سیاسی آینده خود را به صورتی منطقی و سنجیده برگزیند.

این رشته گفتگوها با هواداران همه طیف های سیاسی، از سلطنت طلب تا مشروطه خواه و از جمهوریخواه تا طرفداران فدرالیسم و از تجزیه طلبان تا متعهدان به حفظ تمامیت ارضی ایران انجام شده است که به تدریج در اختیار کاربران قرار می گیرد.

در مصاحبه ای که اکنون در اختیار کاربران قرار دارد، آقای نامدار بقایی یزدی با بیان دیدگاه خود، توضیح می دهد که چرا حکومت پادشاهی نمادین را بهترین نوع حکومتی برای آینده ایران می داند.

آقای منشه امیر در این گفتگوی چالشی کوشیده است با پرسش های بدون تعارف، همه زوایای این دیدگاه و حدود آن را مشخص سازد.