نظام مشروطه پادشاهی بر اساس دموکراسی، بهترین ساختار سیاسی آینده: دیدگاه زمانِ فِیلی

در شرایط کنونی که اعتراضات مردمی شدت می گیرد و گسترش می یابد، و در زمانی که شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر رئیسی و حتی مرگ بر خامنه ای بلندتر شنیده می شود، و حتی در برخی موارد دیده شده که به روح الله خمینی بنیانگذار حکومت اسلامی ایران دشنام داده می شود، این پرسش با ضرورت بیشتری مطرح می گردد که مردم ایران، پس از برافتادن نظام کنونی، شایسته چه نوع حکومتی هستند. شاهزاده رضا پهلوی در تازه ترین سخنان خود، به این پرسش پاسخ نداد و تاکید کرد که نوع رژیم را خود مردم ایران هستند که باید برگزینند.

در ماه های اخیر ما از چندین کنشگر سیاسی و تحلیلگر و افراد آشنا به امور ایران پرسیدیم که از دیدگاه شخص آنان، چه نوع ساختار سیاسی در آینده، بهتر می تواند درمان کننده همه کمی ها و کاستی های موجود در ایران باشد.

در این برنامه سخنان آقای زمان فِیلی می شنویم و از دیدگاه ایشان آگاه می شویم.