نظرسنجی:ملت ایران به کدام جریان سیاسی گرایش بیشتری دارند؟گفتگوی آقای منشه امیر با دکتر حسین لاجوردی