نفتالی بنت: «رئیسی قصاب تهران است و رژیم، گروه های تروریستی در منطقه دارد. ولی حرف بس است، باید عمل کرد»

نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، خطاب به جهانیان در مورد برنامه های اتمی رژیم ایران گفت: «حرف بس است، هنگام عمل فرا رسیده و اسرائیل به اقدامات لازم دست خواهد زد». این شاید صریح ترین و قاطعانه ترین اظهارات یک مقام ارشد اسرائیل درباره سیاست این کشور در برابر برنامه های اتمی رژیم ایران بود.

نفتالی بنت که برای نخستین بار پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته بود، یک بار دیگر از چهره فتنه گر رژیم ایران در منطقه پرده برداشت و آن را عامل آشوبگری خواند که سازمان های ترور مانند حزب الله لبنان و حماس د رغزه و حوثی ها در یمن را به کار می اندازد و آشوب و بحران در خاورمیانه به راه می اندازد.

نخست وزیر اسرائیل از پشت تریبون عالیترین مرجع بین المللی، یک بار دیگر آخوند ابراهیم رئیسی، کسی را که به ریاست جمهوری رژیمی فتنه جو منصوب شده، “قصاب تهران” نامید و او را فردی خواند که عضو یک کمیته مرگ بوده و دستور اعدام تلاشگران ایرانی را صادر می کرده است.

نفتالی بنت، با کلماتی آرام و به زبان فصیح انگلیسی تعریف کرد که چگونه هنگامی که دستور اعدام شماری از قربانیان به  دستور رئیسی به انجام می رسید او همراهان خود را جمع می کرد و جشن می گرفت و “نان خامه ای” می خورد.

این گونه اتهامات نسبت به رئیس جمهوری حکومت ایران، هرگز توسط رهبر هیچ کشور و یا هیچ مقام ارشد سیاسی خارجی، علیه رهبران حکومت اسلامی ایران بیان نشده است.

نفتالی بنت روی واژۀ “قصاب تهران” چند بار تاکید کرد تا یادآوری کند که رژیم ایران نه تنها تروریست پرور است، بلکه یک قاتل خونخوار به ریاست جمهوری آن رسیده است.

نخست وزیر اسرائیل گفت که بازوهای تخریب و تعرض حکومت ایران به همه کشورهای منطقه می رسد: از لبنان و سوریه تا عراق و یمن، و این رژیم در هر نقطه ای مرگ می آفریند.

بنت گفت که همه این گروه های فتنه جو و همچنین حکومت اسلامی ایران که سرکردۀ آن است، همگی دچار بحران و فروپاشی هستند.

او گفت: نگاه کنید و ببینید که حزب الله لبنان را به چه مصیبتی کشانده، حماس نوار غزه را به چه بلایی مبتلا کرده و وضع دیگر مزدوران حکومت ایران چیست.

او گفت: رژیم ایران بسیار ضعیف تر از آن است که تصور می رود. او این ارزیابی را در واکنش به این امر بیان کرد که بسیاری می کوشند ادعا کنند که اگر کسی بخواهد با تهدیدهای رژیم ایران رویارویی کند، موجب بروز خطرات بزرگ می شود.

نخست وزیر اسرائیل گفت: حکومت ایران از نظر اقتصادی بسیار ضعیف و یک رژیم آسیب پذیر است و همین ضعف و مصیبت، گروه های مزدور رژیم ایران را نیز دربر می گیرد.

او هشدار داده گفت که افراد هراندازه که ضعیف تر هستند، بلندتر عربده می کشند. او این سخن را در واکنش به آنانی گفت که توصیه می کنند جامعه جهانی از درافتادن با رژیم ایران دوری جوید.

نفتالی بنت به خودسری های رژیم ایران در ادامه برنامه های اتمی اشاره کرد و یک بار دیگر گفت که حرف بس است و لفاظی باید کنار گذاشته شود و دنیا علیه اتم ایران به اقدامات عملی بپردازد.

او بی آن که وارد جزئیات شود، هشدار داد که اسرائیل قاطعانه ایستاده و دفاع خواهد کرد.

این سخنان بارها از زبان نخست وزیر اسرائیل، وزیر دفاع، وزیر خارجه و فرمانده ارتش اسرائیل شنیده شده، ولی هنگامی که از پشت تریبون سازمان ملل بیان می شود، باید با دقت و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.