دختران افتخار‌آفرین اسرائیل؛ گزارش بابک اسحاقی خبرنگار ایران اینترنشنال از واحد رزمی ارتش اسرائیل که وظیفه دفاع از مرز کشور با مصر را دارد. اکثر رزمجویان این واحد از سربازان دختران تشکیل شده که شانه به شانه در کنار مردان از کشور و مردم خود دفاع می‌کنند.