نمونه دیگری از ابعاد فساد در حکومت ایران: بیش از یک هزار داروخانه در مالکیت خود مقامات وزارت بهداشت است

افشاگری دیوان محاسبات در ایران دایر بر این که بیش از یک هزار داروخانه در ایران در مالکیت دانه درشت های رژیم قرار دارد، و در واقع خود افراد با نفوذ حکومت هستند که توزیع و فروش دارو در ایران را می کوشند در انحصار خود درآورند، بازتاب گسترده ای در داخل و خارج ایران داشت و چند روزنامه چاپ تهران نیز به این موضوع پرداخته و مطالب بیشتری درباره آن انتشار دادند.

در ادامه گزارش دیوان محاسبات آمده بود که ۲۲۱ داروخانه، مستقیما توسط کارمندان اداره ای در وزارت بهداشت است که وظیفه آن ها صدور مجوز برای داروخانه ها و نظارت بر کار آن ها می باشد.

این گزارش نمونه دیگری از ابعاد فساد مالی و مدیریتی در حکومت اسلامی ایران است که همه اجزاء و شاخه های آن با سوء استفاده و غارت بیت المال آمیخته است و نشان می دهد که حکومت نه تنها با جیب مردم بازی می کند، بلکه سلامت آن ها را نیز به خطر می اندازد.

یک کاربر در واکنش به این خبر نوشت: حکومت ایران در واقع “دنبه را به دست گربه” سپرده و کسی که باید بر تامین سلامت مردم و درستی در توزیع دارو نظارت کند، در واقع مالکیت داروخانه ها را در اختیار دارد و برای پر کردن جیب خود تصمیم گیری می کند.

روزنامه “آرمان ملی” چاپ تهران نیز در شماره امروز خود (شنبه) گزارشی در این زمینه انتشار داده و از جمله نوشته است که بیش از سه هزار نفر از فارغ التحصیلان دانشکده داروسازی از مدت ها پیش درخواست مجوز داروخانه کرده اند و تا کنون به تقاضای آن ها پاسخی داده نشده است.

روزنامه آرمان ملی در ادامه مقاله خود نوشت که “فشاد، دیگر بیشتر از این نمی تواند آشکار باشد”.

این نمونه آشکار دیگری از این واقعیت تلخ است که تنها دلمشغولی دست اندرکاران رژیم آن است که چگونه بتوانند بیشتر و زودتر بدزدند.

مالکیت داروخانه و تسلط داشتن بر آن، یکی از پردرآمدترین رشته های کسب در حکومت ایران است. به ویژه آن که بسیاری از داروخانه ها به فروش داروهای کمیاب و قاچاق نیز می پردازند که چندین برابر برای آن ها سود می آورد.