یک دیدگاه

  1. حتی یک جوانمرد ایرانی ھم نیست که پاسخ این مزدوران را بده۰ معجزہای برای رھایی ملّت ایران در راہ است، اما ملّت باید نخست نشان دهند که مستحق این معجزه ھستند۰ خواھشاً مردھا بی خیال نباشند۰

Comments are closed.