نوید طوبیان: اسرایٔیل مقصر نیست که حماس تشکیلات نظامی خود را میان مردم مستقر کرده است