نگاه به شرق خامنه ای و دوستی با چین و روسیه و نگاه چین به جزایر سه گانه ایران:تحلیل آقای منشه امیر