نگرانی‌های اسرائیل از برنامه اتمی رژیم و تاکید بر لزوم اقدام عملی با ایالات متحده:تحلیل آقای منشه امیر