نگرانی مصر از حمله احتمالی اسرائیل به رفح :تحلیل آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال