پرستش پروردگار کانون ایمان و اعتقاد یهودیان جهان است. آنان نخستین انسان‌هایی بودند که به پروردگار یگانه ایمان آوردند و از این رو بخش بزرگی از نیایش‌های آنان، در ستایش آفریدگار یکتاست. در این آهنگ، خواننده‌ای به نام اوراهام فرید که یکی از هنرمندان برجسته موسیقی مذهبی در اسرائیل و در میان جهانیان است، سرودی را با نام “پدر من” اجرا می‌کند. آهنگ این سرود، کاملا امروزی است، ولی متن سخن، در ستایش پروردگار است.
اوراهام فرید می خواند: او پدر من است، او پدر همگان است. او در آسمان‌ها جای دارد و شاهنشاه عالم هستی است. او پدر من است. مرا از کژی‌ها و کاستی‌ها دور می دارد. مرا بر دشمنانم پیروز می‌سازد. او پدر آسمانی من است، پدر همگان است. همیشه و همه جا نگهبان باورمندان است.