گزارش صدای آمریکا

یک دیدگاه

  1. اری درست میگوید این دولت اسلامی با دست سیاه وخون الودخوددراکثر ترورها نقشدارد وچون میدانددمکراسیه غربی اعدام ندارد افراد خودش را برایه ترورهایه نیابتی در دنیا اموزش میدهد وحتی از زندانیهایه سابقه داربا ترفندهاییدر زندان انها را شستشویه مغزی وبعد بعنوان مامور خودش برایه اهداف تروریستی استفاده میکند و از پول خرج کردن هم نمیترسد چون از جیب مردم ایران خرج میکند

Comments are closed.