هذیان گویی های مضحک احمدرضا رادان در اولین گفتگوی رسانه ای خود

احمدرضا رادان فرمانده جدید نیروهای انتظامی کشور در اولین حضور رسانه ای خود پس از منصوب شدن به این سمت طی سخنانی وظیفه خود را در این دور تازه از حضورش در این مقام معماری سیستم جدید و ساماندهی نیروهای انتظامی اعلام کرد.

وی در ادامه به شرایط امروز ایران اشاره کرد و گفت این اقدامات را با توجه به شرایط موجود در ایران انجام خواهد داد.

آگ سخنان او را بی پایه و اساس ارزیابی کرده و با توجه به ریزش های فراوان در نیروهای سرکوبگر و انتظامی رژیم از زمان آغاز خیزش انقلابی این اقدام رژیم را نوعی ابراز وجود و قدرت نمایی ارزیابی می کنند که به نظر می رسد برای روحیه دادن به سرکوبگران رژیم می باشد که با ادامه روند انقلابی در ایران آنها دچار چند دستگی شده اند.

رادان از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود و در سرکوب جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ نقش عمده ای را ایفا نمود.