هر اندازه بر دشواری های مذاکرات اتمی وین افزوده می شود، تهدیدهای جنگی علیه اسرائیل را بیشتر می کنند.گفتگو با آقای نوید طوبیان

کشورهای اروپای غربی، و در کنار آن ها ایالات متحده، و حتی دولت روسیه در روزهای اخیر نومیدی بیشتری را از احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی وین مطرح می سازند که خطر درگیری نظامی را افزایش می دهد. ولی همزمان، فرماندهان سپاه پاسداران بر شدت تهدیدهای جنگی خود علیه اسرائیل می افزایند، و این بار، ابوالفضل شکارچی، در مقام سخنگوی ارشد نیروهای رژیم در سخنانی ادعا می کند که نابود کردن اسرائیل یک واجب دینی برای همه مسلمانان جهان است و رژیم “مسلمان” ایران بالاخره این هدف را عملی خواهد ساخت. ابوالفضل شکارچی با بی اطلاعی از اسلام، اورشلیم را “قبله گاه اول مسلمانان می داند و این در حالی قبله مسلمان از دومین سال ظهور اسلام به کعبه انتقال یافت.

درباره این مسائل و آینده گفتگوهای برجامی و همچنین احتمال درگیری جنگی، گفتگو با آقای نوید طوبیان ساکن اسرائیل، در اختیار علاقمندان قرار دارد.