هشدار اطلاعات ارتش اسرائیل به نتانیاهو:تحلیل آقای منشه امیر