2 دیدگاه‌

  1. تمام قدرت آخوندها در تبلیغات آنهاست . تبلیغاتی که در ذهن مردم عادی مینشانند و تبدیل به باور میکنند و آنها را برای بردگی و بهره کشی آماده میکنند. ولی نمیدانند که خواست خدا بر صلح و دوستی و محبت قرار گرفته و تمام اعمالشان نابود است.
    تمام مردم دنیا که خواهان صلح و دوستی هستند باید متحد شوند و بر علیه این شیاطین قیام کنند .قیامی از روی اندیشه و اتحاد .
    باید دنیا را از شر این شیاطین نجات دهیم.
    به امید پروردگار.

Comments are closed.