واشنگتن پست: رژیم بشار اسد، به کشتار همگانی زندانیان سیاسی در سوریه دست زده است

عکس هوایی از زندان سیدنا در سوریه

یک روزنامه آمریکایی نوشت که رژیم بشار اسد در سوریه به کشتار همگانی زندانیان سیاسی پرداخته است. آگاهان گفتند که ابعاد این کشتار، جنایات حکومت ایران در سال ۶۷ در ایران را به یاد می آرود که در آن بیش از سه هزار نفر از زندانیان سیاسی و حتی آنانی که از زندان بیرون آمده بودند، تیرباران و یا حلق آویز شدند.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، از قول زندانیان پیشین سوری، که توانسته اند از آن کشور بگریزند،  از جمله می گویند که همه زندانیان سیاسی یکی از زندان های مخوف به نام “سیدنا” به قتل رسیده اند و این زندان، اکنون کاملا خالی شده است.

در این گزارش آمده است که به دستور بشار اسد، زندانیان سیاسی از سراسر سوریه به زندان سیدنا .انتقال می یابند و در آن جا پس از گذراندن شکنجه های بسیار، به قتل می رسند. آشنایان امور سیاسی در سوریه، آن زندان را “کشتارگاه” می نامند.

در ادامه گزارش آمده است که هربار گروهی از زندانیانی که به “سیدنا” فرستاده شده اند، پیش از رسیدن به زندان جان می بازند که علت آن ممکن است گرسنگی و یا بیماری و یا شکنجه های پیشین باشد.