برنامه افق نو تلویزیون صدای آمریکا
۱۲ مهر ۱۳۹۷؛ ۹ اکتبر ۲۰۱۸
میهمانان برنامه: آقایان منشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل و امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی