واکنش به پیام شاهزاده رضا پهلوی: «او عملا در راه به دست گرفتن رهبری ایران آینده گام نهاده است»

پیام شاهزاده رضا پهلوی که از لروم همبستگی بین همه گروه های سیاسی و اتحاد مردم سخن گفت، در رسانه های فارسی زبان در برون مرز و همچنین در شبکه های اجتماعی بازتاب بسیار گسترده ای داشت و امیدهای بسیاری را به وجود آورد.

شاهزاده رضا پهلوی، این بار بسیار قاطعانه تر از پیام های پیشین،| ملت را به نافرمانی مدنی خواند و توصیه کرد که کارگران و کارمندان به اعتصاب و کم کاری روی آورند و روند کار حکومت را فلج کنند.

او گفت که خواستار توصیه رژیم سیاسی معینی نیست، بلکه اصرار دارد نظامی در ایران برقرار شود که از بازگشت دیکتاتوری جلوگیری کند و ترتیبی داده شود که کشور توسط خود مردم اداره شود.

تاکید بر این نکته، از دیدگاه بسیاری از آشنایان امور سیاسی ایران، بسیار مهم است. زیرا شاهزاده رضا پهلوی به صراحت گفت که همه تلاش های اصلاح طلبان و یا گروه های دیگر داخل رژیم برای ریشه کن ساختن پلیدیها به بن بست رسیده، و هدف باید تغییر حکومت باشد. البته او واژه “اندازی” را به کار نبرد. او تاکنون در هیچ یک از سخنان خود از این واژه استفاده نکرده، ولی این واقعیت که او از گسترش نافرمانی مدنی سخن می گوید، پایانی جز براندازی رژیم نخواهد داشت.

شاهزاده رضا پهلوی در این نطق، رهنمون های مهمی نیز خطاب به ایرانیان برون مرزی مطرح ساخت و از جمله گفت که آنان باید به اعتصاب کنندگان در داخل کشور کمک مالی برسانند و افکار عمومی جهان را به سوی آن چه که در ایران می گذرد متوجه سازند.

او از آحاد مردم ایران خواست که در برابر ستمگری رژیم ساکت ننشینند و به حمایت از خانواده های قربانیان جنایات رژیم روی آورند و به صورت یکپارچه با آنان عمل کنند.

شاهزاده خطاب به اعضای ارتش ایران از آنان خواست که به ملت بپیوندند و به آن ها دست اتحاد بدهند.

با آن که ارتش کنونی در ایران، توسط نظامیان وفادار به رژیم اداره می شود، بی تردید هنوز هم ارتشیان بسیار وجود دارند که میهن پرستی و دفاع از حقوق مردم را به وفاداری نسبت به رژیم ترجیح می دهند و اگر یک خیزش مردمی گسترده به وجود آید، احتمال خوبی وجود دارد که آنان نیز به مردم بپیوندند.

در همان حال، شاهزاده رضا پهلوی نیروهای نهاد سرکوبگر سپاه پاسداران و بسیج را نیز از یاد نبرد و آن ها را فراخواند به خیزش مردمی بپیوندند.

او یک بار دیگر روشن ساخت که در پی آن نیست که خود، قدرت را به دست گیرد و استبداد در ایران برقرار سازد، بلکه می خواهد مردم ایران را به سوی رهایی از وضع کنونی رهنمون گردد و انتظار دارد که همه گروه های سیاسی، با هر گرایشی که دارند به این تلاش دست اتحاد دهند.

شاهزاده رضا پهلوی در بخش پایانی سخنان خود گفت که ایران، اکنون در موقعیتی قرار دارد که یا باید همگان دست اتحاد داده و کشتی کشور را به ساحل امن برسانند، و یا آن که در اثر ادامه دو دستگی و نبود همکاری یکایک گروه ها در آب های دریا غرق شوند.

آقای منشه امیر در مصاحبه هفتگی در تلویزیون کانال یک در لوس آنجلس، به پرسش های آقای شهرام همایون پیرامون این پیام، چنین پاسخ داد:

متن کامل این مصاحبه را ببینید: