وزیر ارتباطات حکومت ایران از حمله سایبری اسرائیل و دفع آن سخن می گوید. ولی، راست است؟

یک مقام ارشد حکومت ایران ادعا می کند که اسرائیل به یک جنگ گسترده سایبری علیه آن رژیم دست زده، ولی در رسیدن خود به هدف ناکام مانده است.

این ادعا از جانب وزیر ارتباطات حکومت اسلامی ایران عنوان شد که ادعا کرد رژیم توانسته است با موفقیت، این حمله را خنثی کند.

در گزارش های پشین گفته شده بود که هم اسرائیل و هم ایران، بودجه کلانی را برای پیشبرد دانش خود در جنگ سایبری هزینه می کنند و اسرائیل به موفقیت های درخشانی در این زمینه دست یافته است.

رژیم ایران متهم گردیده که در کنار روسیه و چین کوشیده است از طریق جنگ سایبری در انتخابات میان دوره ای در ایالات متحده تاثیرگذار باشد. شبکه های اجتماعی و به ویژه فیسبوک و توییتر اعلام کردند که در روزهای اخیر صدها حساب کاربری متعلق به افراد در داخل ایران و همچنین در چین و روسیه را مسدود کرده اند.

در عین حال، معلوم نیست تا چه حد ادعای وزیر ارتباطات حکومت ایران در مورد حمله سایبری از جانب اسرائیل واقعیت داشته باشد و بعید نیست که او به هدف بدست آوردن اعتبار برای خود و وزارتخانه اش این ادعا را مطرح کرده باشد.

رژیم ایران متهم گردیده که در کنار روسیه و چین کوشیده است از طریق جنگ سایبری در انتخابات میان دوره ای در ایالات متحده تاثیرگذار باشد