وزیر امورخارجه اسرائیل ویزای هماهنگ کننده سازمان ملل را رد کرد


الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل، ویزای اقامت در اسرائیل را برای هماهنگ کننده “بشردوستانه” سازمان ملل رد کرد.
«در مقابل تعصب سازمان ملل سکوت نکنید!
تصمیم گرفتم ویزای اقامت لین هستینگز، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در اسرائیل را لغو کنم.
هرکسی که حماس را به خاطر قتل عام وحشیانه ۱۲۰۰ اسرائیلی، ربودن افراد مسن و نوزادان، اعمال هولناک سوء استفاده و تجاوز جنسی، و استفاده از ساکنان غزه به عنوان سپر انسانی محکوم نکرد، اما اسرائیل را محکوم کرد، کشوری دموکراتیک. که از شهروندان خود محافظت می کند، نمی تواند در سازمان ملل خدمت کند و وارد اسرائیل شود!»