وزیر جدید ورزش و جوانان ایران: «ورزشکاران ما نباید با رقیبان رژیم غاصب و آدم کش صهیونیستی مسابقه دهند»

وزیر جدید ورزش در ایران به صراحت گفت که ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین المللی، از رویارویی با رقیبان “رژیم صهیونیستی”: خودداری خواهند کرد. مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش دستورالعملی در این زمینه منتشر ساخت که اکنون وزیر ورزش جدید می گوید که از آن پیروی خواهد کرد و حاضر به رقابت با ورزشکاران اسرائیلی نخواهند شد.

حمید سجادی هزاوه وزیر جدید ورزش و جوانان گفت: ورزشکاران ایرانی نباید با ورزشکاران رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی در صحنه جهانی مسابقه بدهند. او در حالی واژه “کودک کش” را علیه اسراییل به کار می برد که رژیم ایران موجب مرگ ده ها هزار و شاید صدها هزار کودک ایرانی شده و صدها هزار کودک ایرانی در بدترین شرایط زیستی، حتی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد.

در عملیات تروریستی فلسطینیان علیه اسرائیل، آن ها کودکان را سپر بلای خود قرار می دهند تا کشته شوند و آن ها بتوانند به سوء استفاده تبلیغاتی بپردازند.

سرباز اسرائیلی هرگز یک کودک فلسطینی را عمدا هدف قرار نداده و اگر شمار کمی از آنان کشته شده اند، نه به خاطر آن بوده که روی گلوله سرباز اسرائیلی نوشته شده باشد که فقط به کودکان اصابت کند.

سجادی هزاوه که با صدور این دستور به مصوبه مجلس شورای اسلامی استناد کرد، خود خوب می داند که اگر این دستور به سیاست رسمی رژیم ایران مبدل گردد، ورزشکاران ایرانی در بسیاری از رشته ها از شرکت در مسابقات بین المللی محروم خواهند شد.

رژیم ایران به همین علت تاکنون از چند رشته و از جمله جودو معلق شده است. همچنین شماری از ورزشکاران ایرانی در اعتراض به این تصمیم در کشورهای دیگر پناهنده شدند و از بازگشت به وطن خویش خودداری ورزیدند.

شماری از مسئولان فدراسیون های ورزشی ایران این سیاست رژیم را مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را برای آینده ورزش کشور زیان آور خوانده بودند.