وزیر خارجه اسرائیل:رژیم آیت الله ها نابود میشود و ملت ایران و اسرائیل دوستی خود را تجدید خواهند کرد