وزیر محیط زیست اسرائیل، حکومت اسلامی ایران را به مسئولیت لکه بزرگ نفتی در مدیترانه متهم ساخت

وزیر محیط زیست اسرائیل، حکومت اسلامی ایران را مسئول لکه بزرگ نفت و قیری دانست که در هفته های اخیر به سواحل اسرائیل رسید و سراسر این نقاط را به سختی آلوده ساخت و هنوز هم تلاش برای پاک کردن آن، در ابعاد گسترده ادامه دارد.

خانم گیلا گملی اِل در این رابطه، حکومت ایران را به “ترور محیط زیستی” علیه اسرائیل متهم ساخت و گفت: این کشتی حامل نفت ایران بود که در فاصله چهل کیلومتری از ساحل اسرائیل مقادیر زیادی نفت را به آب های دریا ریخت که پس از چند هفته به صورت قیر به سواحل اسرائیل رسید و بیش از دویست کیلومتر شن ساحلی را آلوده ساخت.

ولی مدیرکل محیط زیست در عین حال که تایید کرد این لکه بزرگ به دنبال نشست نفت از یک کشتی متعلق به رژیم ایران وارد آب های دریا شده، این احتمال را دور ندانست که این رویداد غیر عمدی بوده و حکومت ایران در آن دخالتی نداشته است. او یادآور شد که نفتکش ایرانی بسیار کهنه است و ممکن است به علت نقص فنی، آبهای دریا آلوده شده باشد.

وزیر محیط زیست ، خانم گیلا کملیئل، با مطرح ساختن این اتهام که رژیم ایران علیه اسرائیل به “ترور زیست محیطی” دست زده، از جمله گفت که این نفتکش متعلق به ایران ساعت های متمادی هنگام ورود به آب های اقتصادی اسرائیل در دریای مدیترانه، دستگاه جهت یاب خود را خاموش کرده بود تا شناسایی نشود.

این نفتکش ایرانی، در روزهای اول و دوم فوریه، (پنج هفته پیش) به آلوده سازی آب های ساحلی اسرائیل بدون هیچ توجهی ادامه داده و از این رو رژیم ایران مسئول این فاجعه زیست محیطی بوده و باید خسارت آن را بپردازد.

در واکنش به این سخنان، برخی مقامات امور نظامی و امنیتی اسرائیل نیز گفتند که چنین اتهامی که از جانب وزیر محیط زیست عنوان گردیده، کمی دور از ذهن است و برای اثبات آن شواهد کافی در دست نیست.

آن ها یادآور می شوند که این لکه بزرگ نفتی که پیش از رسیدن به سواحل اسرائیل به صورت قیر در آمده بود، نه تنها سواحل اسرائیل را آلوده ساخته، بلکه به کشورهای همسایه مانند لبنان نیز آسیب رسانده است و بعید نیست که به سواحل مصر نیز برسد و یا تا کنون رسیده باشد. آنها همچنین می گویند که کهنگی نفتکش ایرانی ممکن است عامل واقعی این فاجعه باشد. مقامات ارشد اسرائیلی هنوز نسبت به سخنان خانم گیلا گملی اِل واکنشی نشان نداده اند.