گفتگوی تلویزیون صدای آمریکا با آقای منشه امیر، مدیر رادیو پیام اسرائیل