وزیر پیشین اقتصاد احمدی نژاد ادعا کرد: دولت روحانی هیچ برنامه ای برای معضل معیشتی ۶٠ میلیون ایرانی ندارد

شمس الدین حسینی، نمایندۀ مجلس ، و وزیر پیشین اقتصاد در دولت احمدی نژاد گفت:  “دولت روحانی  نسبت به کسری بودجۀ خود حساس است، اما، توجه ای به کسری بودجۀ خانوارها ندارد” که سال به سال فقیرتر شده اند.

حسینی در ادامه گفته است که “درآمد سرانۀ مردم ایران در ده سال گذشته رشد نداشته و در دو سال گذشته با افت کلی نیز روبرو بوده است.” او تصریح کرده است که “از سال ٩٣ توزیع درآمد در کشور به طور ممتد بدتر شده است. شاخص ضریب جینی از ٣۶ درصد در سال ٩٢ به ۴١ درصد در سال ٩٨ رسیده است.”

حسینی افزود که به اینها “جهش های قیمتی سه سال گذشته را نیز اضافه کنید” تا وخامت وضعیت معیشتی مردم “روشنتر شود.”

او در حالی این سخنان را بیان می کند که ایران در هشت سال دولت داری احمدی نژاد، ۷۰۰ میلیون دلار درآمد حاصله از فروش نفت داشت و به علت فسادی که در ان دوران بود، معلوم نشد که این پول کجا رفت، در دوره زمامداری حسن روحانی نیز بهای نفت به شدت پایین آمد و ایران به علت سیاست های ستیزه جویانه علی خامنه ای با سقوط درآمدهای نفتی روبرو شد.

حسینی افزود:  نه فقط “دولت برنامه ای برای حل این معضل ندارد” و اهمیت آن را درک نکرده، بلکه “به عینه منفعل” است و “برای جبران فشار قیمت ها بر مردم برنامه ای” ارایه نکرده است.

او گفت:  بر اساس برآوردهای مجلس، دست کم شصت میلیون ایرانی نیازمند کمک های فوری غذایی هستند. او هزینۀ کمک های غذایی به این شصت میلیون نفر را سی هزار میلیارد تومان اعلام کرده که تنها معادل بیست روز هزینۀ دولت در سال است.