وضع اقتصاد ایران روز به روز وخیم تر از پیش می‌شود

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری ایران در بهمن ماه ۹۷ نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش پیدا کرده است و برای خانوارهای روستایی ایران در بهمن ماه ۹۷ نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش پیدا کرده است

وضع اقتصاد ایران روز به روز وخیم تر از پیش می‌شود در گزارشی رادیوی فرانس سمفو گفت : درصد تغییر ها در تورم در بهمن ماه ۹۷ عدد شاخص کل به ۱۵۸ ممیز یک رسیده که نسبت به ماه گذشته ۲.۲ درصد  افزایش نشان می‌دهد .

در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۳ درصد میباشد یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۲.۳ درصد بیشتر از بهمن ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند که نسبت به این  اطلاعات در ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم ۱۲ ماهه ۲۳.۵ درصد رسید نسبت به ماه قبل ۲.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد شاخص قیمت گروه عمده خوراکی‌ها آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۱.۱ درصد افزایش داشته است که درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن ماه ۹۶ برای این دو گروه به ترتیب  ۶۴.۳ درصد و ۳.۵ درصد است .

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری ایران در بهمن ماه ۹۷ نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد افزایش پیدا کرده است و برای خانوارهای روستایی ایران در بهمن ماه ۹۷ نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش پیدا کرده است .