2 دیدگاه‌

  1. مگرخداوندمانندآخوندهابیمارروانی است که اوّل خسارت واردکندوسپس بخواهد جبران کند؟موردچیزتازه ای نیست چراکه آخوندها
    ۱۴۰۰سال است که مُهمل میگویند ومینویسند

  2. چطور ھر جا به سودتون ھست خودتون عمل میکنید مثل برخورد با منتقدان جمهوریِ اسلامی ولی جائی که به سودتون نیست یا دردِسر دارہ به خدا میسپاریدش؟ آنوقت میگویید چرا مردم جمهوری اسلامی را فحش و نفرین میکنند؟ ھمه حکومت ھای مسلمان عرب برای مردمانشان خرج فراوان میکنند و حتی دستِ گدایی به سوی کشورھای دیگر ھم دراز میکنند۰ اگر به خدا میسپارید پس دیگر به چه دردِ این کشور میخورید؟

Comments are closed.