پارلمان اروپا از برگزاری نمایشگاه کاریکاتورهای ضد حکومت ایران خودداری کرد

پس از آن که پارلمان اروپا یک بار دیگر ستیزخویی خود نسبت به اسرائیل و گرایش به سوی حکومت اسلامی ایران را نمایان ساخت و نگذاشت نمایشگاه کاریکاتورهای اسرائیلی علیه رژیم ایران به نمایش گذاشته شود، نمایشگاه به محل مجاور، ولی خارج از مقر پارلمان اروپا انتقال یافت و مورد استقبال قرار گرفت.

در یکی از این کاریکاتورها دیده می شود، در همان حال که ایرانیان در تظاهرات خود خواهان آزادی کشورشان هستند، علی خامنه ای همچنان بر آتش جنگ و نزاع در خاورمیانه نفت می پاشد تا آن را شعله ورتر سازد.

در همه کاریکاتورهای اسرائیلی، از حقوق ملت ایران دفاع شده، سرکوب مردمان مورد نکوهش قرار گرفته و جنگ طلبی سران رژیم تقبیح شده است.

ولی پارلمان اروپا با این ادعا که کاریکاتورهای اسرائیلی “بحث برانگیز” است، یعنی ممکن است موجب ناخرسندی و اعتراض حکومت ایران قرار گیرد، نگذاشت که نمایشگاه در مقر پارلمان برگزار شود.

ولی برگزارکنندگان نمایشگاه تسلیم این تصمیم تبعیض آمیز نشدند و روز چهارشنبه (پریروز) کاریکاتورها را در تالاری در نزدیک مقر پارلمان اروپا به نمایش گذاشتند.

این نمایشگاه توسط انجمن کاریکاتوریست های اسرائیل ترتیب داده شد که از حمایت مالی کمیته یهودیان آمریکا (که یکی از پرقدرت ترین نهادهای یهودی ایالات متحده است) برخوردار گردیده است.

درخواست برای برگزاری این نمایشگاه حدود سه ماه پیش توسط “یائیر لپید” رهبر حزب اسرائیلی “یش عاتید” به پارلمان اروپا ارائه شد. ولی با آن که این پارلمان تا کنون به طور شفاهی بارها از حقوق ملت ایران جانبداری کرده، مدت دو ماه از دادن پاسخ روی گرداند تا بالاخره جواب رد داد. ولی این پاسخ تبعیض آمیز مانع برگزاری نمایشگاه در یک تالار نزدیک آن مکان نشد.