پاسخ آقای منشه امیر به ادعای دروغ و یهود ستیزانه رضا کیانیان درباره کشتی اکسدوس

مزدوران رژیم ایران با تحریف وقایع تاریخی، برای ترور فلسطینی محبوبیت می خرند

آقای منشه امیر در این سخنان کوتاه به نوشته اخیر یک هنرپیشه بدنام مزدور رژیم ایران می پردازد و با تحریف وقایع تاریخی می کوشد ادعا کند که فلسطینی ها نه تنها با یهودیان خصومتی ندارند، بلکه یک سال پیش از استقلال اسرائیل، به یهودیانی که پس از جنگ جهانی دوم از چنگال آلمان هیتلری جان سالم بدر برده، ولی در اروپا سرگردان بوده اند اجازه دادند که در خاک فلسطین پیاده شوند و در این سرزمین اسکان یابند.

بی تردید هدف آن هنرپیشه بدنام با آوردن این روایت که وقایع تاریخ را کاملا معکوس کرده،ایجاد محبوبیت برای خود بوده اما در حال و هوای کنونی که افشای جنایات حماس علیه اسرائیل مردم دنیا را تکان داده و چهره واقعی این هیولای ضد انسانی را آشکار ساخته این امر محقق نمیشود و ذات پلید این هنرپیشه یهود ستیز آشکار گردید.

آن هنرپیشه بدنام در نوشتار خود واقعیات را کاملا دگرگون کرده تا نتیجه دلخواه خود را بگیرد.

سخن از کشتی اکسدوس است که در سال ۱۹۴۷ با بیش از چهار هزار آواره یهودی به بندر حیفا رسید و ارتش انگلیس که در آن زمان قیمومت سرزمین اسرائیل یا فلسطین را به دست داشت، نه تنها اجازه پیاده شدن به این نگون بختان را نداد، بلکه با آن ها وارد نبرد شد و سه تن را کشت و بقیه سرنشینان کشتی را به بنادر اروپایی تبعید کرد.

آن هنرپیشه مزدور حکومت ایران در حالی ادعا می کند که سرنشینان اکسدوس از جانب فلسطینیان اجازه ورود و اسکان یافتند، که در آن سال ها اهالی عرب نیز همانند یهودیان زیر حکومت انگلیس بودند و از خود هیچ قدرتی نداشتند.

ماجرای کشتی اکسدوس و سرنوشت دردناک سرنشینان آن، در آن سال ها اروپا و آمریکا را تکان داد و حدود پنجاه سال پس  از این ماجرا فیلمی به نام اکسدوس ساخته شد که با استقبال جهانی روبرو گردید.

واقعیات مربوط به کشتی اکسدوس را می توانید در ویکی پدیا به این نشانی به زبان فارسی مطالعه کنید:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AF%D8%B3