پاسخ آقای منشه امیر به صحبتهای منصور فرهنگ(اولین سفیر ملایان در سازمان ملل و از دشمنان بهاییان)