پاسخ منشه امیر به آنهایی که انتقاد کرده بودند چرا او گفته است “در شرایط کنونی، اعتراضات مردمی رهبر ندارد”.

ارزیابی منشه امیر درباره رویدادهای ایران، که در آن از جمله گفت که خیزش مردمی در داخل کشور، در حال حاضر فاقد رهبری می باشد، با انتقاد و اعتراض شماری از شنوندگان و طرفداران ایران پادشاهی روبرو شد که گفتند او در این ارزیابی، نقش شاهزاده رضا پهلوی را نادیده گرفته، و موقعیت او را به عنوان رهبر آینده ایران کمرنگ جلوه داده است.

منشه امیر در مصاحبه ای که از تلویزیون ایران آریایی در این هفته پخش شد، در پاسخ به پرسش دکتر ایرج ربیعی در مورد آینده سیاسی ایران گفت که در زمان، همه چیز برای یک خیزش عمومی آماده است. ولی یک دستگاه رهبری هنوز وجود ندارد که بتواند خیزش مردمی در شهرهای مختلف را هماهنگ سازد و رژیم را به موقعیتی بکشاند که ناچار شود به سرکوب مردم پایان دهد و یا نتواند در برابر خشم و اعتراض شهروندان ایستادگی کند. این پاسخ منشه امیر را می شنویم:

این سخنان با اعتراض شماری از طرفداران ایران پادشاهی روبرو گردید و برخی از آن ها در تماس تلفنی انتقادهای خود را مطرح ساختند. آن ها گفتند: هنگامی که بسیاری از تظاهرکنندگان در ایران خیزش های اخیر شعار “رضا شاه روحت شاد” و سر داده و خواهان بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به ایران شده اند و این نشان می دهد که مردم ایران رهبر آینده خود را انتخاب کرده اند.

منشه امیر توضیح داد که در هر حال، فرد یا گروهی در شرایط امروز وجود ندارد که معترضین ایران را به شیوه ای هماهنگ کند که همگان به طور همزمان در سراسر کشور به خیابان ها بیایند و آن گاه حتی یک میلیون نفر افراد بسیج و سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر انتظامی، قادر به مهار کردن آن ها نخواهند بود.

منشه امیر توضیح داد که او به هیچوجه وارد بحث درباره ماهیت رژیم آینده ایران نمی شود، زیرا نوع حکومت را خود ملت ایران باید تعیین کند، ولی در حال حاضر مردم به هماهنگی اقدامات اعتراضی در سراسر کشور نیاز دارند که شبکه های اجتماعی می تواند تا حدودی این کمبود را جبران کند، ولی آن شبکه ها نیز به تدریج زیر کنترل حکومت در می آید.