پاسدار قالیباف : باید مجلس به ستاد اصلی ادارۀ ایران تبدیل شود

پاسدار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ادعا کرد  که مجلس ایران “ستاد اصلی ادارۀ کشور” است که می تواند نابسامانی های قوای سه گانه را برطرف کند، اما این مهم به دلیل ایرادات ماهوّی آیین نامۀ داخلی مجلس هنوز محقق نشده است.

رئیس مجلس افزود : “مجلس بر اساس قانون اساسی ستاد اصلی ادارۀ کشور است” و به گفتۀ قالیباف،  رهبر حکومت،  از مجلس به عنوان “ریل گذار کشور” یاد کرده است.

قالیباف در ادامه  مدعی شد که “یک ربع قرن است” که او دربارۀ “حوزۀ حکمرانی مجلس” بررسی و تحقیق کرده و بررسی های او، وی را به این نتیجه رسانده اند “که این نهاد “مجلس” هنوز در مدار یاد شده “یعنی ستاد اصلی ادارۀ کشور” قرار نگرفته که یک دلیل آن آیین نامۀ داخلی مجلس و دلیل دیگر آن نوع رفتار نمایندگان در اجرای این آئین نامه است.”

قالیباف گفت که آیین نامۀ کنونی مجلس فقط به طور صوری رعایت می شود مضاف بر اینکه “در ماهیت ایراد هم دارد” و این ایراد به گفتۀ قالیباف “باعث بروز برخی نابسامانی ها در قوای سه گانۀ کشور شده است.”

قالیباف سپس گفت که “تمام هیمنۀ مجلس را آئین نامۀ داخلی آن” تشکیل می دهد” و مجلس “می تواند مشکلات اقتصادی کشور را که دلیل بروز آن صرفاً اقدامات آمریکا نیست برطرف کند” که این امر به گفتۀ قالیباف “به اصلاح بروکراسی نیازمند است.”

در خصوص این اصلاحات قالیباف توضیحی نداد. او نگفت که در کجای قانون اساسی از مجلس به عنوان “ستاد اصلی ادارۀ کشور” یاد شده و اگر مجلس ستاد اصلی ادارۀ مجلس است پس رئیس جمهوری و دولت و رئیس قوۀ قضائیه در کدام مرتبه قرار دارند. قالیباف تنها گفت “نحوۀ ارایۀ طرح ها و لوایح و اعلام وصول آنها نیازمند اصلاح است.”

 

آگاهان امور در این باره می گویند: قالیباف در حالی این سخنان را بیان می کند که در قانون رسمی هر کشوری سه قوه باید قدرت کشور را عهده دار شوند و مدیریت جامعه را برعهده بگیرند. اما  با توجه به اینکه قالیباف پیشینه سپاهی دارد و اکثریت نمایندگان مجلس هم سپاهی هستند.  در واقع  اینان می خواهند، به نوعی  قدرت را بدست بگیرند در حالیکه قوه مقننه کارش اجرایی است نه بدست گرفته قدرت یک کشور.