دیدگاه‌های آقایان منشه امیر و دکتر محسن بنایی، در گفتگو با آقای شهرام همایون؛ تلویزیون «کانال یک»