پایان آتش بس و ادامه جنگ اسرایل با تروریستهای حماس:تحلیل آقای منشه امیر