پس آن ۲۲ میلیون دلار پول بی زبان مردم ایران که قاسم سلیمانی در چمدان به محمود الزهار داده بود چه شد؟!