پرسش منشه امیر: آیا برپایی “تلویزیون ملی” یک طرح عملی است؟ شهرام همایون: کاملا

برپایی یک “تلویزیون ملی” در موقعیت امروز که ده ها تلویزیون سیاسی و تفریحی و خبری برنامه پخش می کنند، چه لزومی می تواند داشته باشد؟

اصولا واژۀ “ملی” چه مفهومی دارد؟

مگر نه آن است که سلطنت طلب و مشروطه خواه و جمهوری خواه و طرفدار فدرالیسم و حتی مجاهد و فدایی، خود را “ملی واقعی” می نامند؟

این ها شمار از پرسش هایی بود که آقای منشه امیر به عنوان پرسشگر، در برنامه هفتگی گفتگو با آقای شهرام همایون با وی درمیان گذاشت و با پرسش های چالشی و دیدگاهی انتقادی، کوشید از دیدگاه های آقای همایون آگاه شود و زوایای این موضوع را روشن کند.

آیا در شرایط امروز می توان یک تلویزیون واحد با نام “تلویزیون ملی” برپا کرد؟

چنین تلویزیونی چه نوع برنامه هایی پخش خواهد کرد؟

آیا در شرایط کنونی، که هر گروه سیاسی ساز جداگانه ای می زند، می توان تلویزیونی برپا ساخت که مورد قبول همگان باشد و به پایگاهی برای همکاری و همخوانی بین گروه های مختلف مبدل گردد؟

چه کسی یا چه گروهی باید مدیریت این تلویزیون را به دست داشته باشد؟

آیا این واقعیت که گروه های مختلف سیاسی دیگر گروه ها را قبول ندارند و ایدئولوژی آن ها را باطل می دانند، برپایی چنین تلویزیونی می تواند عملی باشد؟

محتویات برنامه های چنین تلویزیونی چه خواهد بود – و بالاخره آن که هزینه آن چگونه تامین خواهد شد؟

پاسخ های آقای شهرام همایون به این پرسش های بی تعارف، می تواند برای علاقمندان جالب باشد.

نسخه کامل این گفت و شنود در اختیار کاربران قرار دارد: