پرسش و پاسخ با آقای منشه امیر در دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات