پروفسور حردیم دانشمند ایرانی در اسرائیل: شیوه اختراعی اسرائیل برای انتقال برق با یک سیم

پروفسور موتی حردیم یکی از استادان دانشگاه های صنعتی اسرائیل است که همه ایرانی زادگان کشور به او افتخار می کنند. پروفسور خردیم که در دانشگاه صنعتی شهر خولون در مرکز اسرائیل، موسوم به :هیت تدریس می کند، خود به اقدام آموزشی دیگری نیز دست زده و آن برپایی بنیادی است که علم و دانش را به شهرهای حاشیه ای اسرائیل می برد تا جوانان ان نواحی نیز بتوانند دانش بیاموزند و به کارهای علمی و تکنولوژی بپردازند و سطح درآمد خود را بالا برند و خدمات شایسته ای به کشور خویش انجام دهند.

پروفسور حریدم در این مصاحبه درباره برخی پژوهش های علمی در اسرائیل سخن می گوید و از جمله توضیح می دهد که او و گروه دیگری از پژوهشگران امور تکنولوژی به تکمیل شیوه ای ادامه می دهند که با استفاده از آن، برای انتقال برق از نقطه ای به نقطه دیگر، می توان از هزینه ها کاست و افت برق را کاهش داد.

در مصاحبه ای که در اختیار کاربران قرار دارد، پروفسور حریدیم از مطالب علمی دیگری نیز سخن می گوید و درباره پروژه آوردن دانش و فن به شهرهای حاشیه ای اسرائیل نیز توضیح می دهد.