پرونده حقوق بشری دولت اسرائیل:تحلیل منشه امیر در ایران اینترنشنال